طرز تهیه ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻢ ﭘﺮ مجلسی ﺑﺎ ﺳﺲ مخصوص

به گزارش مجله پیامکی، یادمان نرود که برترین شکل مصرف سیب زمینی تنوری است با کالری اندک و فواید بیشتر، بعد آب پز و بعدتر و بدتر هم سرخ نموده یا همان خلالی با کالری بسیار زیاد و فواید کمتر.

طرز تهیه ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻢ ﭘﺮ مجلسی ﺑﺎ ﺳﺲ مخصوص

خبرنگاران | سیب زمینی در رژیم های غذایی مختلف جایگاه خاصی داشته و از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است. نزدیک به 4000 نوع سیب زمینی از جمله انواع تجاری معمولی وجود دارد که هر کدام از آن ها دارای ویژگی های خاص کشاورزی یا آشپزی هستند. سیب زمینی پس از ذرت، گندم و برنج چهارمین محصول غذایی بزرگ و پُرمصرف بشر است.

در ایران و در دوره قاجار اولین بار سیب زمینی وارد ایران شد. طبق روایت ها سیب زمینی را سرجان ملکم وارد ایران نموده بود و به آلوی ملکم هم معروفیت یافت، هنوز هم در شیراز به سیب زمینی آلو می گویند و دو پیازه آلو یکی از غذا های معروفی است که اصلا آلو به معنایی که ما می شناسیم یعنی آلو بخارا ندارد! در واقع آلو در این غذا همان سیب زمینی است.

یادمان نرود که برترین شکل مصرف سیب زمینی تنوری است با کالری اندک و فواید بیشتر، بعد آب پز و بعدتر و بدتر هم سرخ نموده یا همان خلالی با کالری بسیار زیاد و فواید کمتر.

ترکیب سیب زمینی با مواد غذایی دیگر در بیشتر مواقع نتیجه دلچسب و خوشمزه ای به شما خواهد داد. در مطلب امروز می خواهیم ترکیب سیب زمینی و گوشت چرخ نموده را با شیوه ای متفاوت به شما آموزش دهیم. در ادامه با طرز تهیه سیب زمینی شکم پر با سس مخصوص همراه ما باشید:

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ: 1 ﻭ 2/1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻡ

ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻧﯽ: 2 ﻓﻨﺠﺎﻥ

ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ: 2 ﻕ ﺱ (ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ)

ﭘﯿﺎﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ: 2 ﻋﺪﺩ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ

ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ: 75 ﮔﺮﻡ

ﻧﻤﮏ: 2/1 ﻕ ﭺ

ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ: 3/1 ﻕ ﭺ

*ﻫﻔﺖ ﺍﺩﻭﯾﻪ: 2/1 ﻕ ﭺ (ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻝ ﺍﺳﭙﺎﯾﺲ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ، ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ، ﭘﻮﺩﺭ ﻣﯿﺨﮏ، ﭘﻮﺩﺭ ﺟﻮﺯ ﻫﻨﺪﯼ، ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ)

ﺩﺍﻧﻪ ﮐﺎﺝ: 2 ﻕ ﭺ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻫﻨﺪﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ)

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ

ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ: 2 ﻕ ﺱ

ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ: 2 ﺣﺒﻪ

ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ: 3 ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ: 2 ﻕ ﺱ

ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ: 2/1 ﻕ ﭺ

ﺁﺏ: 2 ﻓﻨﺠﺎﻥ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻣﯽﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ (ﻣﺜﻞ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﮔﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ).

ﺑﻌﺪ 2 ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺮﺥ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺳﺮﺥ ﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﺣﺎﻝ 2 ﻕ ﺱ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻔﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ (ﺣﺪﻭﺩ 3 ﺩﻗﯿﻘﻪ) ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﺯﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻔﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺮﺥ ﺷﺪ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺝ ﺑﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ. (ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺝ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ)

ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻻ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ.

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ

2 ﻕ ﺱ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﻔﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ، ﻗﺮﺹ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺮﻍ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺯﯾﺮ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺪﻭﺩ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺲ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

ﺳﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻇﺮﻑ ﻧﺴﻮﺯ (ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﮐﺲ) ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻢ ﭘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﯿﻢ ﺭﻭﯼ ﻇﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻡ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ 2 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 4 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ.

ﻣﯽ ﺗﻮانیم ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮔﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ.

*ﭘﻮﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ (ﺯﯾﺮﻩ، ﭘﺎﺑﺮﯾﮑﺎ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺟﻮﺯ ﻫﻨﺪﯼ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ، ﻣﯿﺨﮏ، ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ، ﮐﻤﯽ ﻫﻞ) ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻭ ﺫﺍﺋﻘه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺪاﻡ ﺍﺯ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

نکات مهم در خرید و نگهداری سیب زمینی

در خرید سیب زمینی دقت کنید که سفت، با پوستی صاف و به رنگ زرد طلایی یا خاکی باشد، مرطوب نباشد، جوانه و زوائد و ضایعات نداشته باشد؛ و مهم تر از همه قسمت های سبز رنگ (که سمی است) در هیچ جای آن دیده نگردد.

سیب زمینی های نرم و چروک نخرید، زیرا مانده است و بخش زیادی از فیبر و مواد مغذی خود را از دست داده است.

دقت کنید فروشنده آن ها را نشسته باشد. برای نگهداری فقط خاک آن را بگیرید. تا نزدیک ترین زمان پخت هم آن را نشویید، چون لایه محافظش را از دست می دهد و زودتر خراب و فاسد می گردد.

سیب زمینی سبز و نارس حاوی سمی به نام سولانین می باشد. مزه تلخ سیب زمینی به معنای افزایش سطح این سم در آن است. پختن و آب پز کردن تأثیری در نابودی این سم ندارد و از علائم مسمومیت به سولانین، سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، تب، زردی، کاهش حرارت بدن، فلج، اسهال و دل پیچه است.

بهتر است در خاک رس نگهداری گردد، اما اگر به گلدان و خاک دسترسی ندارید، در جای خشک، خنک و به خصوص تاریک، نگاهشان دارید. نور و به ویژه نور آفتاب باعث خرابی زودتر و نیز فراوری سم در آن می گردد.

هیچ گاه آن را در یخچال یا فریزر نگذارید، زیرا نشاسته سیب زمینی به قند تبدیل شده و این امر باعث شیرین و قهوه ای رنگ شدن سیب زمینی هنگام پختن و سرخ شدن می گردد.

منبع: فرادید
انتشار: 21 آبان 1401 بروزرسانی: 21 آبان 1401 گردآورنده: smslovely.ir شناسه مطلب: 2129

به "طرز تهیه ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻢ ﭘﺮ مجلسی ﺑﺎ ﺳﺲ مخصوص" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرز تهیه ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻢ ﭘﺮ مجلسی ﺑﺎ ﺳﺲ مخصوص"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید